Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DELPHIA STORE

Witaj w sklepie internetowym Delphia Store!


Klienci korzystający ze sklepu internetowego Delphia Store - w skrócie Dstore – zwany dalej „Sklepem”,

zani są do postępowania zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania określonych w nim zasad i warunków.

Niniejszy Regulamin stanowi zatem treść umowy,zawartej pomiędzy zarejestrowanym lub nie zarejestrowanym Klientem a Delphia Yachts kot sp. j. (dalej zwanym „Sprzedawcą”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawiej 6/12, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie , XII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247930, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 847-14-05-195. Od zawartej w ten sposób Umowy Klient może odstąpić w terminie 10 dni bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia Sprzedawcy w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem).

 

1. Definicje

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów  , osoba prawna (w szczególności podmioty będące spółką w rozumieniu prawa handlowego oraz przepisów KC, fundacje oraz stowarzyszenia zarejestrowane w odpowiednich rejestrach), w tym  także Użytkownik Allegro oraz innych serwisów sprzedażowych.
Użytkownik Allegro - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, zarejestrowana w serwisie transakcji on-line o nazwie Allegro.pl, prowadzonym przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w domenie allegro.pl (Serwis Allegro).
Serwis – prowadzony przez Delphia Yachts Kot sp.j. poprzez sprzedaż on-line w sklepie internetowym o nazwie Delphia store (w skrócie Dstore), dostępny dla ogółu użytkowników (Klientów), posiadający serwis umożliwiający rejestracje Klientom.
Serwis dostępny jest w domenie delphiayachts.eu, a także ewentualnie innych domenach wskazanych przez Delphia Yachts Kot sp.j.
Towar – towar, usługa, bądź uprawnienie do uzyskania rabatu oferowane do sprzedaży przez Delphia Yachts sp.j. w ramach Serwisu w drodze sprzedaży detalicznej lub Kampanii Sprzedażowych prowadzonych przez serwis lub podmioty powiązane z nim na mocy odrębnych, szczegółowych porozumień bądź umów.
Kampania Sprzedażowa – proces, w czasie którego Delphia Yachts prezentuje Klientom w ramach Serwisu Towary możliwe do nabycia w określonym terminie i na określonych zasadach (zaproszenie do składania ofert).
Rejestracja – proces zakładania Konta.
Konto
– zapis informatyczny, utworzony dla Klienta w wyniku Rejestracji, obejmujący dane dotyczące Klienta, w tym historię dokonanych przez niego zakupów w ramach Serwisu.
Koszyk – narzędzie informatyczne dostępne w Serwisie, umożliwiające Klientom gromadzenie wybranych Towarów oraz potwierdzanie woli ich zakupu w drodze sprzedaży detalicznej lub Kampanii Sprzedażowych prowadzonych przez serwis lub podmioty powiązane z nim na mocy odrębnych, szczegółowych porozumień bądź umów.
Zamówienie - Towar/y zakupione każdorazowo w ramach sprzedaży indywidualnej lub danej Kampanii Sprzedażowej
Regulamin – niniejszy regulamin działalności Serwisu.

2. Warunki rejestracji w serwisie

1. W celu dokonania Rejestracji, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronach internetowych Serwisu poprzez podanie swojego adresu e-mail, hasła, imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz płci. Osoba będąca Użytkownikiem  Allegro może dokonać Rejestracji,  korzystając z nazwy użytkownika (loginu) i hasła dostępu do Serwisu Allegro. W takim przypadku dane Użytkownika Allegro przypisywane są automatycznie do Konta w Serwisie  Poprzez dokonanie Rejestracji, Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Serwisu, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

2. Po wypełnieniu i potwierdzeniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia dokonania Rejestracji. Potwierdzenie dokonania Rejestracji umożliwia Klientowi uczestniczenie w Kampaniach Sprzedażowych.

3. W wyniku prawidłowo dokonanej Rejestracji Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać w ramach Serwisu po podaniu zgłoszonego podczas Rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).

4. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym lubpodczas dokonywania pierwszych zakupów poprzez Serwis. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych Serwisu. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku wskazywania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.

5. Klient nie może posiadać więcej niż jedno Konto przypisane do jednego adresu e-mail. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służące dostępowi do Konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Delphia Yachts Kot sp.j., jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia. Konta są niezbywalne.

6. Klient  ma możliwość zapraszania do korzystania z Serwisu osoby trzecie nieposiadające Konta (osoby zapraszane). Zaproszenie następuje poprzez wpisanie adresu e-mail osoby zapraszanej w odpowiednim formularzu na stronach Serwisu lub wykorzystanie w tym celu aplikacji portalu społecznościowego, do której link znajduje się na stronach Serwisu. W ten sposób Klient wysyła automatyczną wiadomość do osoby zapraszanej informując ją o działalności Serwisu. Czynności te równoznaczne są z oświadczeniem Klienta, że uzyskał od osoby zapraszanej niezbędną zgodę na wykorzystanie adresu e-mail w Serwisie do celów wysłania informacji oraz że ponoszą wszelką odpowiedzialność, jaka wiąże się z przekazaniem danych osoby zapraszanej, a także że zwolnią ze wszystkich ewentualnych roszczeń osób trzecich, w tym osoby zapraszanej, skierowanych w stosunku do Serwisu w razie nieuprawnionego przekazania przedmiotowych danych.

7. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Delphia Yachts Kot sp.j. może rozwiązać umowę z Klientem bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta. W szczególności dotyczy to sytuacji:

-w której Klient pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie dostępne w ramach Serwisu materiały bez zgody Delphia Yachts Kot sp.j. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.

-kiedy Klient umieścił na serwerze Serwisu zapisy niezgodne z prawem polskim i międzynarodowym,szkodliwe,obelżywe,krzywdzące,wulgarne,obsceniczne,drastyczne,naruszające cudzą prywatność,zawierające treści rasistowskie lub obrażające uczucia religijne

-podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Serwisu i innych Klientów

8. Umowa pomiędzy Klientem a Delphia Yachts Kot sp.j. zostaje zawarta na czas nieokreślony, z chwilą dokonania Rejestracji. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie korzystając ze stosownego formularza elektronicznego dostępnego w Serwisie.

9. Delphia Yachts Kot sp.j. zastrzega sobie możliwość zatrzymania danych wprowadzonych przez Klienta w ramach Konta lub podczas Rejestracji na potrzeby dochodzenia roszczeń związanych z korzystaniem przez Klienta z Serwisu, udostępnienia tych danych właściwym organom na podstawie przepisów prawa oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

 

3. Warunki sprzedaży

1. W celu dokonania zakupu Towarów Klient musi zalogować się w Serwisie.
2. Delphia Yachts Kot sp.j. może odmiennie ustalać warunki zakupu każdego z oferowanych Towarów, w tym wprowadzać limit sztuk Towaru, które Klient może nabyć w ramach danej Kampanii Sprzedażowej.
3. Po dodaniu do Koszyka Towarów, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki, który do czasu dostawy nie może ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu z Delphia Yachts Kot sp.j. oraz przed przekazaniem Towaru przewoźnikowi w celu dostarczenia.
4. Złożone Zamówienie stanowi ofertę do zawarcia umowy kupna Towaru. Po potwierdzeniu Zamówienia Towaru przez Klienta, Klient otrzymuje od Delphia Yachts Kot sp.j. w drodze korespondencji elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia wraz z informacją o terminie wysyłki zamówionego Towaru. Brak otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Klienta oznacza, że Zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a transakcja nie doszła do skutku.
5. W chwili przekazania przez Delphia Yachts Kot sp.j. Towaru przewoźnikowi w celu jego dostarczenia Klientowi, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o wysłaniu Towaru (Potwierdzenie Wysyłki). Umowa pomiędzy Delphia Yachts Kot sp.j. a Klientem zostaje zwarta z chwiląwysłania Potwierdzenia Wysyłki. Umowa odnosi się tylko do tych Towarów, co, do których wysyłka została potwierdzona w Potwierdzeniu Wysyłki. Delphia Yachts Kot sp.j. nie jest zobowiązana do dostarczenia innych Towarów, które stanowią część Zamówienia, dopóki ich wysyłka nie zostanie potwierdzona osobnycm Potwierdzeniem Wysyłki.
6. Ceny Towarów oraz koszty dostawy w ramach rozpoczętej Kampanii Sprzedażowej w wyjątkowych sytuacjach mogą ulegać zmianie, dotyczy to m.in. zmiany wysokości stawki VAT. W przypadku, gdy stawka VAT zmieni się w okresie pomiędzy złożeniem Zamówienia a datą dostawy, Delphia Yachts Kot sp.j. skoryguje wysokość stawki VAT do zapłaty przez Klienta. Zmiana ceny nie dotyczy wartości Zamówień, dla których wysłano już Potwierdzenie Wysyłki.
7. Delphia Yachts Kot sp.j. może przyznać Klientowi rabat lub bon rabatowy na zasadach opisanych w Serwisie. Informacja o rabacie pojawi się w ramach Konta Klienta. Zgromadzone na Koncie rabaty mogą być wykorzystane przez Klienta wyłącznie na zakup Towarów. Wartość rabatu umniejsza cenę, którą Klient uiszcza za Towar. Klientowi w żadnym czasie, także po rozwiązaniu umowy, nie przysługuje prawo do żądania wypłaty kwot pozostających w związku ze zgromadzonymi na Koncie rabatami. Niedopuszczalne jest przekazywanie otrzymanych rabatów innym Klientom.

 

4. Dostępność towarów

1. Jeżeli Delphia Yachts Kot sp.j. nie może spełnić świadczenia w całości lub części z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, zawiadomi o tym niezwłocznie Klienta i zwróci otrzymaną z tego tytułu cenę. Cena zwracana za niedostępny Towar, pomniejszona będzie o wartość zgromadzonego na koncie Klienta rabatu, jeśli przy zakupie Towaru Klient z niego skorzystał, z zastrzeżeniem, że Klient może ponownie z niego skorzystać w przyszłych transakcjach.
2. Jeżeli Delphia Yachts Kot sp.j. nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Delphia Yachts Kot sp.j. może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub w inny ustalony przez strony sposób.

 

5. Płatność

1. Klient potwierdza wolę nabycia Towarów oraz dokonuje wyboru formy płatności po dodaniu Towarów do Koszyka. Umieszczenie Towarów w Koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Towarów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Delphia Yachts Kot sp.j. zastrzega, że Zamówienie nie zostanie zrealizowane.
2.Płatności w ramach Serwisu dokonywane są przez Klienta w postaci elektronicznej z wykorzystaniem sposobów płatności udostępnionych przez Delphia Yachts Kot sp.j., w tym sposobów obsługiwanych przez wskazanego agenta transferowego, w szczególności za pośrednictwem kart płatniczych (kredytowych, debetowych i pre-paid) z funkcją płatności internetowych i przelewów bankowych, a także płatności przy odbiorze przesyłki (za pobraniem).
3. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności np. strony logowania banku Klienta lub Centrum Autoryzacji Kart. Gdy płatność za Towar nie zostanie dokonana niezwłocznie po przekierowaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamówienie złożone przez Klienta zostaje anulowane.
4. Cena Towaru podana w opisie Kampanii Sprzedażowej oraz w treści danej oferty Sklepu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Towarów, których wysokość wskazywana jest odrębnie.
5. Delphia Yachts Kot sp.j. wystawia Klientom, którzy nabywają Towary, dowód sprzedaży lub na wniosek Klienta fakturę VAT, zgodnie z odrębnymi przepisami. Dowód sprzedaży lub faktura VAT wysyłane są Klientowi wraz z zakupionym Towarem.
6. W uzasadnionych przypadkach sposoby płatności wskazane w ust. 2 mogą ulegać zmianom. Aby Klient mógł skorzystać z danej opcji płatności musi ona być dostępna w każdej Kampanii Sprzedażowej, z której produkty zostały dodane do Koszyka.

 

6. Dostawa towarów

1. Miejscem spełnienia świadczenia przez Delphia Yachts Kot sp.j. jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
2. Czas realizacji Zamówienia (dostawy Towaru) każdorazowo wskazany jest w potwierdzeniu Złożenia zamówienia.
3. W przypadku nabycia Towarów w ramach jednego Zamówienia, Klient nie ponosi kosztów transportu i dostawy, jeżeli łączna wartość Zamówienia osiągnie co najmniej kwotę określoną na stronach Serwisu w zakładce: POMOC.
4. Wysyłka Towarów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Chorwacji, Ukrainy i Rosji, USA i Kanady, Australii oraz Japonii.
5. Klient powinien dokonać sprawdzenia stanu Towaru niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić wraz z kurierem odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomić Delphia Yachts Kot sp.j. Niezastosowanie się do powyższych wskazówek może utrudnić lub opóźnić postępowanie reklamacyjne

 

7. Odpowiedzialność

1. Delphia Yachts Kot sp.j. nie odpowiada za niedostarczenie Towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Delphia Yachts Kot sp.j. zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Towaru. Każda kolejna próba dostarczenia zakupionego towaru odbywać się będzie na koszt Klienta.
2. Delphia Yachts Kot sp.j. zastrzega, że zdjęcia Towarów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli Towarów. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji Towaru.

 

8. Ochrona danych osobowych


1. Delphia Yachts Kot sp.j. jest administratorem danych osobowych Klientów (w tym Użytkowników Allegro dokonujących Rejestracji w Serwisie) oraz osób zapraszanych (dane osobowe). Dane osobowe Klientów (w tym Użytkowników Allegro dokonujących Rejestracji w Serwisie) oraz osób zapraszanych są przetwarzane przez Serwis zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w  celach związanych z działalnością Delphia Yachts Kot sp.j. w zakresie Serwisu, w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży w ramach Serwisu (obsługi transakcji sprzedaży Towarów), archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez Serwis. Dane osobowe osób zapraszanych, które zrezygnowały z otrzymywania zaproszeń do uczestnictwa w Serwisie, są przetwarzane przez Delphia Yachts Kot sp.j. w celach związanych z obsługą procesu informowania o usługach i produktach oferowanych przez Serwis, obejmującą m.in. weryfikację osób, które dokonały rezygnacji z otrzymywania zaproszeń do uczestnictwa w Serwisie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2. Dane osobowe Klientów oraz osób zapraszanych mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

3. Delphia Yachts Kot sp.j. zapewnia Klientom oraz osobom zapraszanym, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach określonych właściwymi przepisami. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klient oraz osoba zapraszana ma w szczególności prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Delphia Yachts Kot sp.j. zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.

4. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz osób zapraszanych są chronione przez Delphia Yachts Kot sp.j.  przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

9. Postępowanie reklamacyjne

1. Klient może złożyć reklamację wobec Delphia Yachts Kot sp.j., w szczególności w przypadku niezgodności Towaru z umową, a także jeżeli działania Serwisu przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Serwisu lub w formie listu poleconego na adres Delphia Yachts Kot sp.j.

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Klient występuje w Serwisie, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Delphia Yachts Kot sp.j. zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Delphia Yachts Kot sp.j. rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji, a w przypadku reklamowania zakupionego Towaru, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres przypisany do Konta.

6. Gdy wymiana bądź naprawa Towaru okaże się niemożliwa, Serwis powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta Towar zostanie zwrócona po uzyskaniu przez Delphia Yachts Kot sp.j. zwrotu Towaru.

7. W przypadku odrzucenia reklamacji Delphia Yachts Kot sp.j. powiadomi o tym Klienta drogą elektroniczną podając powody tej decyzji.

8. Klient ma możliwość odwołania się od decyzji Delphia Yachts Kot sp.j. dotyczącej złożonej reklamacji do Kierownika Działu ds. Relacji z Klientem.

9. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Towar. Zwrot należności za zakupiony Towar dokonany zostanie niezwłocznie po otrzymaniu przez Delphia Yachts Kot sp.j. odesłanego przez Klienta własciwego dokumentu korygującego, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Towaru z rabatu zgromadzonego na jego Koncie, zwrot należności umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu, który Klient będzie mógł wykorzystać w przyszłych transakcjach.


10. Odstąpienie od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia otrzymania Towaru. O odstąpieniu od umowy Delphia Yachts Kot sp.j. musi być poinformowany za pomocą  formularza kontaktowego znajdującego się na stronach Serwisu. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia, Klient zakupił więcej niż jeden Towar, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Towarów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Towar sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.

2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do Towaru (kompletu, zestawu lub pakietu), od którego zakupu Klient odstąpił. Towar powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru. Koszt odesłania Towaru do Serwisu ponosi Klient. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Delphia Yachts Kot sp.j. dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Towar w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Towar. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Towaru z rabatu zgromadzonego na jego Koncie, zwrot należności umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu, który Klient będzie mógł wykorzystać w przyszłych transakcjach.

3. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym artykule Delphia Yachts Kot sp.j. odeśle Klientowi zwrócony Towar na jego koszt. Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy, może skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec: (1) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, (2) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, (3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone, (4) świadczeń, których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu np. produkty spożywcze, (5) usług, które za zgodą Klienta zaczęły być wykonywane przed upływem 14 dniowego terminu odstąpienia od Umowy, (6) produktów lub usług, których cena zależy od zmian na rynku finansowym, będących poza kontrolą Delphia Yachts Kot sp.j., (7) dzienników, magazynów lub czasopism, (8) gier losowych lub loterii.

5. Zwrot należności za zakupiony Towar dokonany zostanie niezwłocznie po otrzymaniu przez Serwis odesłanego przez Klienta właściwego dokumentu korygującego.


11. Postanowienia końcowe

1.  Okazjonalnie Delphia Yachts Kot sp.j. może w ramach Serwisu organizować konkursy. Konkursy te będą podlegać określonym regulaminom oraz zasadom i w związku z tym, Delphia Yachts Kot sp.j. zastrzega, że prawa i obowiązki Klientów biorących udział w przedmiotowych konkursach mogą zostać inaczej ukształtowane niż w niniejszym Regulaminie. Warunkiem uczestniczenia w takich konkursach przez Klienta jest zaakceptowanie właściwego regulaminu.

2. W przypadku zmiany Regulaminu Delphia Yachts Kot sp.j. poinformuje o tym Klientów na stronach Serwisu oraz w drodze korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta Klienta. Zmieniony  Regulamin wchodzi w życie 14 dni od dnia jego ogłoszenia przez Serwis na stronach Serwisu i powiadomienia Klienta o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną.

3. Klientów, którzy dokonali zakupu w Kampanii Sprzedażowej przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy.

4. Klientowi, który przystąpi do Kampanii Sprzedażowej po wejściu w życie nowego Regulaminu zostanie przedstawiony do akceptacji nowy Regulamin.

5. Delphia Yachts Kot sp.j. nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo "Serwisu"), układu i kompozycji stron internetowych Serwisu (tzw. layout), elementów graficznych Kampanii Sprzedażowych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Delphia Yachts Kot sp.j..

7. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Delphia Yachts Kot sp.j. na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez rzeczowo właściwysąd dla miasta Warszawa

8. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 

ZAŁĄCZNIK NR.1-Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza polityka prywatności, wraz z Regulaminem Serwisu, określa zasady ochrony informacji poufnych, w szczególności danych osobowych dotyczących Klientów oraz innych osób fizycznych oraz prawnych korzystających z usług świadczonych przez Delphia Yachts Kot sp.j.  z siedzibą w Warszawie.
1.2. Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Serwisu prowadzonego przez Delphia Yachts Kot sp.j.
1.3. Świadcząc usługi, Delphia Yachts Kot sp.j. dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych Delphia Yachts Kot sp.j. a dotyczących Klientów oraz innych osób fizycznych lub prawnych. Informacje te (w tym dane osobowe) są należycie zabezpieczane poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Przetwarzając dane osobowe Delphia Yachts Kot sp.j. zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem bądź pozyskaniem w inny sposób przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
1.4. Z uwagi na dobrowolny charakter podania danych osobowych, osoba, której dane osobowe dotyczą w każdym momencie może zwrócić się do Delphia Yachts Kot sp.j. o usunięcie podanych wcześniej danych osobowych z bazy Delphia Yachts Kot sp.j..

2. Dane osobowe

2.1. Dane osobowe wykorzystywane są tylko w celach wskazanych w Regulaminie.
2.2. Dane osobowe Klientów, którzy dokonali zakupu Towarów, niezbędne do zrealizowania dostawy, są przekazywane podmiotom realizującym dostawy zamówionych Towarów, na potrzeby dostarczenia Towaru do Klienta.
2.3 Dane osobowe Klientów mogą być przekazane do miejsca znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i tam przechowywane. Mogą być one przetwarzane przez osoby działające poza EOG, które pracują dla Delphia Yachts Kot sp.j. albo jego dostawców. Osoby te mogą działać w obszarze m.in. realizacji zamówień, przetwarzania płatności i udzielania pomocy. Przesyłając dane osobowe Klient wyraża zgodę na tego rodzaju przekazanie, przechowywanie i przetwarzanie danych. Delphia Yachts Kot sp.j. podejmuje wszelkie niezbędne kroki, by zapewnić bezpieczeństwo danych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i regulacjami podczas oraz po zakończeniu transferu danych poza EOG.
2.3. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za nabywane Towary (za pomocą karty płatniczej lub poprzez bezpośrednie elektroniczne połączenie z bankiem) są przekazywane PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. (w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania Klienta, adres e-mail) lub serwisowi PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Société en Commandite par Actions, Oficjalna siedziba: 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, RCS Luxembourg B 118 349 (więcej informacji o płatnościach za pomoca serwisu PayPal można znaleźć po adresem: https://cms.paypal.com/pl/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_ID=ua/ServiceDescription_popup&locale.x=pl_PL ) i następuje:
a) na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zawartej pomiędzy Delphia Yachts Kot sp.j. a PayU S.A. lub PayPal (Europe);
b) w celu zrealizowania przez PayU S.A. lub PayPal (Europe) płatności za nabywane Towary;
c) niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Serwisie sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
3. Linki do innych stron
Delphia Yachts Kot sp.j. zastrzega, że w Serwisie mogą być publikowane adresy stron internetowych prowadzące do oraz kierujące ze stron partnerów, reklamodawców i spółek powiązanych z Delphia Yachts Kot sp.j.. W przypadku kliknięcia na link to takiej strony, Klient przyjmuje do wiadomości, że w innych serwisach obowiązują odrębne polityki prywatności, które Klient powinien sprawdzić i zweryfikować przed przekazaniem na te strony jakichkolwiek Danych Osobowych. Delphia Yachts Kot sp.j. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za polityki prywatności podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim.

4. Marketing

4.1. Klienci oraz inne osoby fizyczne, wskazane w niniejszym dokumencie, mają możliwość otrzymywania od Delphia Yachts Kot sp.j. informacji handlowych w formie mailingu.
4.2. Aby otrzymywać mailing należy wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Klient lub inna osoba fizyczna, o której mowa powyżej, może w dowolnym momencie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

5. Odwołanie zgody na przesyłanie informacji handlowych

5.1. Odwołanie zgody na przesyłanie informacji handlowych przez Klienta jest możliwe po założeniu dla niego Konta przez Delphia Yachts Kot sp.j., przy wykorzystaniu przez Klienta odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Konta („ustawienia Konta”). oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji znajdującej się wiadomości email wysłanej do Klienta. Inna niż Klient osoba, o której mowa powyżej, może odwołać zgodę kontaktując się z Delphia Yachts Kot sp.j.  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, z wykorzystaniem adresu e-mail lub numeru telefonu wskazanego w Serwisie i przeznaczonego do kontaktu z Delphia Yachts Kot sp.j..
5.2. Delphia Yachts Kot sp.j. dokłada starań, by wiadomości w ramach mailingu były wysyłane nie częściej, niż to konieczne i nie obciążały skrzynki poczty elektronicznej odbiorcy mailingu.

6. Ciasteczka (pliki cookies)

6.1. Delphia Yachts Kot sp.j. informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu używane są przez Delphia Yachts Kot sp.j. „ciasteczka” (pliki "cookies"), czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze osoby przeglądającej strony Serwisu, które pozwalają Delphia Yachts Kot sp.j. na otrzymywanie następujących informacji:
a) informacji o przedziałach czasowych, w jakich Delphia Yachts Kot sp.j. odnotowuje największą liczbę odwiedzin stron internetowych Serwisu, co pozwala Delphia Yachts Kot sp.j. podejmować profilaktyczne działania służące uniknięciu nadmiernego obciążenia Serwisu;
b) liczby Klientów lub innych osób odwiedzających w danym dniu każdy z działów Serwisu, co pozwala ustalić Delphia Yachts Kot sp.j., które z działów Serwisu cieszą się największym powodzeniem. Dzięki temu Delphia Yachts Kot sp.j. może ulepszyć zawartość działów, tak aby osoby przeglądające Serwis były bardziej usatysfakcjonowane;
c) daty i godziny ostatniego wejścia na stronę Serwisu przez Klienta;
d) opisu produktów, które Klient wybrał podczas swojej pierwszej wizyty na stronie Serwisu;
e) informacji związanych z bezpieczeństwem, które mają wpływ na kontrolę dostępu do zastrzeżonych stref. Serwisu.
6.2. Osoba przeglądająca strony Serwisu ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Delphia Yachts Kot sp.j. informuje, że w przypadku zablokowania „cookies”, korzystanie ze stron Serwisu może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.
7. Adresy IP
Delphia Yachts Kot sp.j. może w ramach Serwisu zbierać dane o komputerach Klientów, w tym adresie IP, systemie operacyjnym oraz typie przeglądarki internetowej dla celów administrowania systemem i zbierania informacji zbiorczych dla reklamodawców. Są to wyłącznie dane statystyczne o zachowaniach Klientów i nie służą do identyfikacji poszczególnych osób.
8. Zastrzeżenia
Delphia Yachts Kot sp.j. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym poinformuje w trybie przewidzianym dla zmian Regulaminu.

Sklep jest w trybie podglądu

Delphia Store 2013

{nocache:42c39d21b73d99032b05cce80d4431b4#0}
Click Shop | Hosting home.pl